กองช่าง

นายสุเบก   สุริยสาร
นายช่างโยธา(รักษาราชการแทน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุชาติ   ธิดา
เจ้าพนักงานธุรการ


นายพงษ์สวัสดิ์   อินทนนท์
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายลิขิต   อุดทา
คนงานทั่วไป

นายขจรฤทธิ์  เชื้อเมืองพาน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายสำราญ  ปินตาดวง
จ้างเหมาบริการ