โครงสร้างการบริหารงาน


นางสาวศิริพรรณ   จันทร์เขียว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

นางสาวสุรีพร  สุรินย์รังษี
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางวิภาดา   ใจลังการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางจิดาภา   สุรินทร์รังษี
นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวััฒนธรรม


นายสุเบก   สุริยสาร
นายช่างโยธา(รักษาราชการแทน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวหทัยรัตน์   ขัติวงษ์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน