สมาชิกสภา อบต.โป่งงาม


นายธวัชชัย   ขันคำ (ส.อบต. หมู่ที่ 1)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

นายดำรง   ชื่นวิไลทรัพย์ (ส.อบต.หมู่ที่ 10)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามนายสมนึก  ใจสูง (ส.อบต. หมู่ที่ 7)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม


นายธนกฤต  แลน้อย
ส.อบต.หมู่ที่ 1


นายเสาร์แก้ว  แสงดี
ส.อบต.หมู่ที่ 2

นายบันดิษฐ์  ฉลวย
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นายเรวัติ  นาใจ
ส.อบต.หมู่ที่ 3


นางสุรางค์   ประทุมจำปา
ส.อบต.หมู่ที่ 3


นางสาวซุ่นมิ่ง  โปรยรุ่งเงิน
ส.อบต.หมู่ที่ 4


นายยุทธศักดิ์  แซ่หมอ
ส.อบต.หมู่ที่ 4


นายสมพงษ์  บุญมา
ส.อบต.หมู่ที่ 5

นายจุมพล  ใหม่ดี
ส.อบต.หมู่ที่ 5


นายฑัณยวุฒิ  ก้อนแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 6


นายจำรัส  สมพล
ส.อบต.หมู่ที่ 6


นายไพสิฐ  หลักบ้าน
ส.อบต.หมู่ที่ 7


นายธนากรณ์   กันแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 8

นายเดชา  ใจชื้น
ส.อบต.หมู่ที่ 8


นายธันวา   จันทาพูน
ส.อบต.หมู่ที่่ 9


นายถวิล  สุริยะ
ส.อบต.หมู่ที่ 9


นายมนัส  พรถาวรทรัพย์
ส.อบต.หมู่ที่ 10

นายวินัย  รุ่งมงคลนาม
ส.อบต.หมู่ที่ 11


นายพิชิต   รุ่งขวัญเรือน
ส.อบต.หมูที่ 11


นายจิรวัฒน์   กันตุ่น
ส.อบต.หมู่ที่ 12


 
ส.อบต.หมู่ที่ 12