กองคลัง

นางวิภาดา   ใจลังกา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวกัญจ์กนิษฐ์  พสิษฐ์พงศา
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางลัดดาวัลย์  สุภรัตนกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางพรประภา   แว่นปันไชย
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวพนิตนันท์   อุ่นเต็มใจ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวบุษยา   นาใจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวกรองกาญจน์   ยิ้มกำเหนิด
คนงานทั่วไป

นางสาวชไมพร   ใจปินตา
พนักงานจ้างกองคลัง

นางสาวศิรินทิพย์   จันทาพูน
พนักงานจ้างกองคลัง

นางสาวเบญจมาส   สิทธิสุรินทร์
ลูกจ้างส่วนกองคลัง

นาวสาวพนิตนันท์  อุ่นเต็มใจ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้