วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
  
 
มุ่งพัฒนาสู่.......
เวียงผืนแผ่นดินธรรม
 
    
  
เวียงเกษตรกรรมพอเพียง
 
    
  
เวียงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 
    
  
เพื่อให้่คนโป่งงามอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
 
    

     มุ่งพัฒนาสู่เวียงผืนแผ่นดินธรรม   หมายถึง  คนโป่งงามมีคุณธรรมนำความรอบรู้  รู้เท่าทันโลก  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสันติสุข  ระบบบริหารจัดการทุกระดับในโป่งงามมี ธรรมาภิบาล   ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    
เวียงเกษตรกรรมพอเพียง    หมายถึง  มีงานทำในพื้นที่  มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ  
    
เวียงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ    หมายถึง การอยู่อาศัยท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน

 
 
 

 
พันธกิจ (MISSION)         ตำบลโป่งงามมุ่งดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน ตำบลโป่งงาม  โดยดำเนินการ 4 ด้าน ดังนี้
                                1. ด้านรัฐ  สังคม   สิ่งแวดล้อม
                                       - ให้ความสำคัญกับการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเกิดจาก
                                          การดำเนินงาน
                                       - มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมแห่งความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
                                       - มุ่งดำเนินงานให้สอดคล้องกันระหว่างระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 

                             
   2.ด้านองค์กร 
                                       - ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาคาร
                                       - ส่งเสริมปลูกฝังและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติการตระหนักถึงความเสี่ยง จนเป็น
                                         วัฒนธรรมองค์กร                                 
                                       - มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่ปราศจากการทุจริต หรือผลประโยชน์ที่ซับซ้อน
 

                                3. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                                       - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                                4.  ด้านผู้ปฏิบัติงาน
                                       - ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
                                       - มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

                            
ประเด็นยุทธศาสตร์ (STRATEGIS ISSUE) และแนวทางการพัฒนา (STRATEGIES)
        จากวิสัยทัศน์ (VISSION)     พันธกิจ (MISSION) และเป้าประสงค์  (GOAL) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม   จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (STRATEGIES ISSUE)  และแนวทางการพัฒนา (STRATEGIES) ดังนี้       
        1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมคนโป่งงาม
   โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให
“ คนโป่งงามมีคุณธรรมนำความรู้  รู้เท่าทันโลก แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
  
จึงได้กำหนด  แนวทางการพัฒนา เอาไว้ 4 แนวทาง  ดังนี้
                                1. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ
                                2. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
                                3. ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
                                4. ส่งเสริมศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่


        
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสุขภาพ และสวัสดิการสังคมคนโป่งงาม  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ 

“ ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสันติสุข
 ”
   จึงได้กำหนด  แนวทางการพัฒนา เอาไว้   3  แนวทาง  ดังนี้
                                1. การเสริมสร้างสุขภาพ ทั้งกายและใจ
                                2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
                                3. ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน


        3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจคนโป่งงาม
  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให
“ มีงานทำ  มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ  อยู่อาศัยท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ
 ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน 
  
จึงได้กำหนด  แนวทางการพัฒนา เอาไว้   2  แนวทาง  ดังนี้
                                1. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
                                2. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

        4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดีของคนโป่งงาม  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
 
 
“ มีระบบบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล  ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 
จึงได้กำหนด  แนวทางการพัฒนา เอาไว้  2 แนวทาง  คือ
                                1. ส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี
                                2. กระจายอำนาจให้กับองค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  หรือองค์กรที่ตั้งขึ้น ตามกฏหมาย