การจัดตั้ง อบต.

 
  
     ตำบลโป่งงาม ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 6 และมาตรา 29 เมื่อวันที่
19 มิุถุนายน 2533 เป็นต้นมา โดยแยกการปกครองออกมาจากตำบลโป่งผา โดยมีเขตการปกครอง รวม 11 หมู่บ้าน ดังนี้
                                              หมู่ที่ 1 โอนจากหมู่ที่ 3(บ้านถ้ำ)ตำบลโป่งผา
                                              หมู่ที่ 2 โอนจากหมู่ที่ 11(บ้านดง)ตำบลโป่งผา
                                              หมู่ที่ 3 โอนจากหมู่ที่ 7(บ้านถ้ำปลา)ตำบลโป่งผา
                                              หมู่ที่ 4 โอนจากหมู่ที่ 16(บ้านถ้ำใหม่)ตำบลโป่งผา
                                              หมู่ที่ 5 โอนจากหมู่ที่ 14(บ้านห้วยปูแกง)ตำบลโป่งผา
                                              หมู่ที่ 6 โอนจากหมู่ที่ 12(บ้านสันกอสา)ตำบลโป่งผา
                                              หมู่ที่ 7 โอนจากหมู่ที่ 9(บ้านสันเกร็ดทอง)ตำบลโป่งผา
                                              หมู่ที่ 8 โอนจากหมู่ที่ 15(บ้านโป่งเหนือ)ตำบลโป่งผา
                                              หมู่ที่ 9 โอนจากหมู่ที่ 4(บ้านโป่ง)ตำบลโป่งผา
                                              หมู่ที่ 10 โอนจากหมู่ที่ 17(บ้านอีก้อผาฮี้)ตำบลโป่งผา
                                              หมู่ที่ 11 โอนจากหมู่ที่ 18(บ้านมูเซอร์ผาฮี้)ตำบลโป่งผา
        ส่วนหมู่ที่ 12 บ้านถ้ำพัฒนา ตำบลโป่งงาม ได้แยกออกจากหมู่ที่ 1 บ้านถ้ำ ตำบลโป่งงาม ตามกฎหมาย
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2545
 
 
        และสภาตำบลโป่งงาม ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 
 
 
        ตลอดระยะเวลาเกือบ 13 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้พัฒนาตำบลในทุกๆ ด้าน ทำให้สภาพสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลโป่งงามดีขึ้นมาก 
 
 
        อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามปัจจุบัน ได้ปรับปรุงต่อเติมอาคารใหม่ และทำบุญอาคารหลังใหม่ไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551