นโยบายผู้บริหาร

นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
 1. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
        1.1 การขุดลอกและการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำด้วยเครื่องจักรลำน้ำสายหลักและสายรอง
        1.2 การขุดเจาะหนองน้ำ แอ่งน้ำ เหมือง ฝาย ที่พักน้ำ
2. ก่อสร้างถนนเข้าสู่ท้องนา
3. การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
4. จัดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้าน/องค์กร
6. ส่งเสริมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล
7. การส่งเสริมอาชีพของประชาชน
8. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนผู้สูงอายุ
9. โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ลานสุขภาพ
10. โครงการ 1ค่ายมวย 1 หมู่บ้าน
11. โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ผลผลิต
12. โครงการถนนปลอดฝุ่น
13. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพหลโยธิน
14. โครงการจัดสวัสดิการองค์กรในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ กลุ่มพัฒนาสตรี อสม. อปพร. ผู้พิการ
      ผู้ติดเชื้อ นักเรียน เยาวชน ศาสนา วัฒนธรรม หน่วยบริการประชาชน กลุ่มอาชีพ ฯลฯ
15. โครงการป้องกันอัคคีภัย