สำนักงานปลัด

นางสาวสุรีพร   สุรินย์รังษี
หัวหน้าสำนักงานปลัด


 นางสาวอรวรรณ   วงค์ศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวณัฐศิชญา  บัวดง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาววารุณีย์   นาต๊ะ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายพัชระ   คมป้อง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย


นางสาววราภรณ์   ด้วงประสิทธิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวพิชญาภัค   ขันคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการท่องเที่ยว

นางสาวมะลิวัลย์   เทียนแก้ว
คนงานทั่วไป
นายปภาวิน   คงยืน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ

นายสุพัฒชัย   สมเล็ก
คนงานทั่วไปนายสมจิตต์   ก๋องแก้ว
พนักงานจ้างสำนักปลัด
https://3.bp.blogspot.com/-4ErHubPBgDw/VhItHud7pUI/AAAAAAAADYg/Op5U_wB2Z7k/s200/
นางสาวอุฬารัตน์   สิทธิชัยวงค์
พนักงานจ้างสำนักปลัด


https://2.bp.blogspot.com/-1AeVRFeAhbM/VhIs8nqtxQI/AAAAAAAADYM/ylfhBz48vF8/s200/
นางกาญจนา   สมเล็ก
พนักงานจ้างสำนักปลัดนางสาวดวงพร   ธิเนตร
พนักงานจ้างสำนักปลัด


นายวันชัย   เรือนคำจันทร์
พนักงานจ้างสำนักปลัด


นายประชัน   ยามเย็น
พนักงานจ้างสำนักปลัด


นายวิชา   นาใจ
พนักงานจ้างสำนักปลัด