กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางจิดาภา  สุรินทร์รังษี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวััฒนธรรม
                         
นายสำราญ  สีสิทธิ์
นักสันทนาการปฏิบัติการ

นางสาวอุไรพร  สมเล็ก
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
                                                      
นายสมชาย   สุดใจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางเปมิกา จันทาพูน
คนงานทั่วไป
                           
 นางสาวน้ำเพชร  โพธิเจริญ
จ้างเหมาบริการ

นายโดม   สินธุเสน
จ้างเหมาบริการ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง

นางนงคราญ  ใจปินตา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางพรทิพย์  นาใจ
ผู้ดูแลเด็ก

นางจิราภัทร เขื่อนคำแสน
ผู้ดูแลเด็ก

นางนิตยา  เรือนคำจันทร์
จ้างเหมาบริการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปูแกง

นางสาวนิฐิพร  รักพงษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางนิภาพร  จีรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก

นางแสงเดือน  ใจกาศ
จ้างเหมาบริการ

นางสุชัญญา  สมบัติใหม่
ลูกจ้างส่วนการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง

นางสาววิราวรรณ ชื่นแสน
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางยุพิน  กุนะมา
ผู้ดูแลเด็ก

นางแสงจันทร์ นาใจ
จ้างเหมาบริการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาข่าผาฮี้

นางสุนีย์  พรจรัสโชติ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรัตนา พรศรีสมสุข
จ้างเหมาบริการ

นางสาวณัชชา  รุ่งมงคลนาม
จ้างเหมาบริการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมูเซอผาฮี้

นางสาวนารี รุ่งขวัญเรือน
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนาฟะ รุ่งมงคลนาม
จ้างเหมาบริการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำ

นางทองศรี  ศรีเกษม
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชัญญานุช  มารสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจารุณี  วงค์วรรณคำ
ผู้ดูแลเด็ก

นางกัญญาณัฐ ห้าวหาญ
จ้างเหมาบริการ