คณะผู้บริหาร
นายแดนชัย    บุลมาก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

นายเดช    สุทธะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม


นายชน    ทาคำมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม


นายสุวัฒน์    พงษ์ดา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม